Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

a Dominium-Cor Zrt. által a 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. (hrsz: 73909/1)  ipari, kereskedelmi és szolgáltatási épületkomplexum ingatlanjait használó személyekről kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. ipari, kereskedelmi és szolgáltatási épületkomplexum ingatlanjait használó személyek személyes adatainak a Dominium-Cor Zrt.-nek mint a terület és az épületek tulajdonosa általi kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek. A Dominium-Cor Zrt. mint adatkezelő az érintett ingatlanok magánszemély bérlőiről, a jogi személy bérlők munkatársairól és a területen fekvő ingatlanokra a bérlők vagy a Dominium-Cor Zrt. engedélyével belépő egyéb természetes személyekről három adatkezelési folyamatban, egy személy- és vagyonvédelmi célú kamerarendszer, egy, a behajtásra való jogosultságot és a gépjárművekkel a területen esetlegesen elkövetett jogsértéseket kiszűrő rendszámfelismerő rendszer, valamint a magánszemély bérlők és a jogi személy bérlők szerződéses kapcsolattartói szerződéses adatainak kezelése érdekében kezel személyes adatokat. Az e három adatkezelési folyamatra vonatkozó információkat a tájékoztató 2. pontjának alpontjaiban találják, míg az 1. és a 3. pontban szereplő információk minden adatkezelés vonatkozásában irányadóak.

 1. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az adatok tekintetében az adatkezelő a Dominium-Cor Zrt. (székhelye: 1047 Budapest, Károlyi I. utca 10., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01 10 043666, képviseli:
Polinszky Gábor vezérigazgató), amelynek feladatkörrel rendelkező munkavállalói – az alábbi 2.2. és 2.3. pontban megjelölt adatfeldolgozók és azok közreműködésének kivételével – maguk végzik az adatok kezelését.

Az adatok rögzítése helyben, az adatkezelő és – adatfeldolgozó igénybe vétele esetén – az adatfeldolgozó által üzemben tartott informatikai eszközökön, jelszóvédett hozzáférésű, csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező munkavállalói által hozzáférhető felületen történik.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 1. Az egyes adatkezelési folyamatok

2.1. A kamerás megfigyelési rendszer üzemeltetése

2.1.1. Mit, milyen célból és milyen jogalapon kezelünk?

A kamerás megfigyelési rendszer üzemeltetése során személyes adatai közül az Ön által üzemben tartott, az ingatlankomplexum területére behajtó gépjármű forgalmi rendszámát, illetve az Ön arcát vagy más azonosításra alkalmas külső jellegzetességeit felismerhetően rögzítő, hangot nem rögzítő mozgóképfelvételt, valamint az adott felvétel rögzítésének idejére és helyére vonatkozó adatokat kezelünk.

Az adatkezelés célja az ingatlankomplexumba, illetve – ha Ön annak igénybevételére is jogosult – annak egyes bérlők vagy az adatkezelő számára fenntartott területére való belépési jogosultság ellenőrzése, az ingatlankomplexum területén esetlegesen elkövetett személy- és vagyon elleni jogsértések megelőzése, illetve annak biztosítása, hogy a területen elkövetett esetleges jogsértések felderíthetőek legyenek.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a komplexumhoz tartozó ingatlanok rendszeres használatára jogosult személyek esetén a használat megkezdésekor adott írásbeli hozzájárulással, más személyek, így  az ingatlankomplexumba érkező vendégek esetében az ingatlankomplexum területére történő tényleges belépéssel kifejezett – hozzájárulása, valamint a Dominium-Cor Zrt. mint üzemeltető azon jogos érdeke, hogy az ingatlankomplexumba belépő személyek által elkövetett, a Dominium-Cor Zrt., bármely bérlő vagy az ingatlankomplexumban jogszerűen tartózkodó személyek vagyonát, illetve az utóbbi személyek életét vagy testi épségét fenyegető jogsértéseket megelőzze, illetve elkövetésük esetén az azok felderítését és az azokkal kapcsolatos igények érvényesítésére szolgáló eljárásokat megindíthassa.

2.2.2. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A rendszerben kezelt minden személyes adatot

 1. a) általában a felvétel elkészítését követő 30. naptári nap végéig, míg
 2. b) abban az esetben, ha a felvétel a Dominium-Cor Zrt., bármely bérlő vagy az ingatlankomplexumban jogszerűen tartózkodó személyek vagyonát, illetve az utóbbi személyek életét vagy testi épségét fenyegető jogsértés dokumentálására alkalmas, úgy a jogsértéssel összefüggő jogi igények kielégítéséig, annak más módon történt rendezéséig vagy az igény elévüléséig, illetve a jogi igény kielégítésére irányuló vagy egyébként a jogsértés miatt indult bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig

kezeljük.

2.2.3. Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését? Tiltakozhat-e az adatkezelés ellen?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait, amennyiben rendelkezik ilyennek, akkor az érintett gépjármű rendszeres behajtási jogosultságának megszüntetésével egyidejűleg – a 2.1.2. b) pontban leírt, az adatkezelő jogos érdeke alapján szükséges adatkezelés kivételével – a visszavonásról szóló nyilatkozat beérkezésétől számított három munkanapon belül töröljük. Ha az Önről kezelt adatoknak csak egy része esetében vagy csak meghatározott felhasználási módok tekintetében szeretné az adatkezelést megszüntetni, úgy a hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg az adatkezelés szándékának megfelelő korlátozását is kérheti.

Ön az 2.1.2. b) pontban leírt, az adatkezelő jogos érdeke alapján folytatott adatkezeléssel szemben ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az adatokat az adatkezelő akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön adatai haladéktalan törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

2.1.4. Adatfeldolgozók igénybe vétele

Az adatkezelő a 2.1. szerinti kamerás megfigyelési rendszer üzemeltetése körében adatfeldolgozóként igénybe veszi az MPH Security Kft.-t (székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 13-15. 3.em. 24. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01 09 330540, képviseli: Tánczos Ferencné), amely a rendszert saját eszközein, vagyonőrei útján üzemelteti.

Az adatkezelő e tevékenységei más adatfeldolgozót, az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vesz igénybe és az adatokat más adatkezelőnek nem továbbítják.

2.2. A rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése

2.2.1. Mit, milyen célból és milyen jogalapon kezelünk?

A rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése során személyes adatai közül az Ön által üzemben tartott, az ingatlankomplexum területére behajtó gépjármű forgalmi rendszámát, az adott rendszámnak a rendszer által történő érzékelésének idejére és helyére vonatkozó adatokat, valamint az adott járművel az ingatlanok területére behajtani jogosult bérlő nevét vagy megnevezését kezeljük.

Az adatkezelés célja az ingatlankomplexumba, illetve – ha Ön annak igénybevételére is jogosult – annak egyes bérlők vagy az adatkezelő számára fenntartott parkolóhelyeire való behajtási jogosultság ellenőrzése, illetve annak biztosítása, hogy a területen gépjárművel elkövetett esetleges jogsértések felderíthetőek, egy, a járművek épségét fenyegető esetleges veszélyhelyzetben pedig az üzembentartók értesíthetőek legyenek.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a rendszeres behajtási jogosultság igénylésével, behajtási jogosultsággal nem rendelkező gépjármű esetében az ingatlankomplexum területére történő tényleges behajtással kifejezett – hozzájárulása, valamint a Dominium-Cor Zrt. mint üzemeltető azon jogos érdeke, hogy az ingatlankomplexumba behajtó és ott parkoló gépjárművek körét – közlekedésbiztonsági megfontolásokból és a bérlők zavartalan birtoklásának és használatának elősegítése érdekében – az arra jogosult gépjárművekre korlátozza, valamint a területen gépjárművel elkövetett esetleges jogsértésekkel szemben jogi igényt érvényesítsen.

2.2.2. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatok közül

 1. a) a rendszeres behajtási jogosultsággal rendelkező gépjárművek rendszámát a behajtási jogosultság fennállásának teljes ideje alatt,
 2. b) a rendszerben kezelt minden további adatot a gépjárművel történő kihajtást követő 30. naptári nap végéig, míg
 3. c) abban az esetben, ha a gépjárművel a rendszer által dokumentáltan jogsértést követtek el, úgy a rendszerben kezelt minden adatot a jogsértéssel összefüggő jogi igények kielégítéséig, annak más módon történt rendezéséig vagy az igény elévüléséig, illetve a jogi igény kielégítésére irányuló vagy egyébként a jogsértés miatt indult bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig

kezeljük.

2.2.3. Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését? Tiltakozhat-e az adatkezelés ellen?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait, amennyiben rendelkezik ilyennek, akkor az érintett gépjármű rendszeres behajtási jogosultságának megszüntetésével egyidejűleg – a 2.2.2. c) pontban leírt, az adatkezelő jogos érdeke alapján szükséges adatkezelés kivételével – a visszavonásról szóló nyilatkozat beérkezésétől számított három munkanapon belül töröljük. Ha az Önről kezelt adatoknak csak egy része esetében vagy csak meghatározott felhasználási módok tekintetében szeretné az adatkezelést megszüntetni, úgy a hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg az adatkezelés szándékának megfelelő korlátozását is kérheti.

Ön az 2.2.2. c) pontban leírt, az adatkezelő jogos érdeke alapján folytatott adatkezeléssel szemben ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az adatokat az adatkezelő akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön adatai haladéktalan törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

2.3. A természetes személy bérlők és a jogi személy bérlők kapcsolattartói adatainak kezelése

2.3.1. Mit, milyen célból és milyen jogalapon kezelünk?

Az ingatlankomplexumhoz tartozó ingatlan természetes személy bérlőnek történt bérbeadása esetén a bérlő alábbi személyes adatait kezeljük: név, lakcím, személyi igazolványszám, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, e-mail elérhetőség.

Az ingatlankomplexumhoz tartozó ingatlan jogi személy bérlőnek történt bérbeadása esetén a bérlő kapcsolattartójának alábbi személyes adatait kezeljük: cégjegyzékszám, adószám, cégnév, székhely, képviseletre jogosult neve, telefonszám, e-mail elérhetőség.

Az adatkezelés célja az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés végrehajtása, a Dominium-Cor Zrt.-t mint bérbeadót megillető jogok gyakorlása és az ezekből fakadó igények érvényesítése, illetve védelme, továbbá az ezzel összefüggésben a Dominium-Cor Zrt.-t terhelő jogi kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja

 1. a) a magánszemély bérlővel kötött szerződés teljesítése,
 2. b) a magánszemély bérlővel kötött szerződés megszűnését követően, valamint a jogi személy bérlő kapcsolattartója adatai esetében a Dominium-Cor Zrt. azon jogos érdeke, hogy a bérleti jogviszonyból fakadó igényei érvényesítése, illetve védelme érdekében felléphessen, valamint
 3. c) a bérleti jogviszonnyal összefüggő számviteli kötelezettsége, illetve közterhek megállapításával és rendezésével összefüggő kötelezettségek tekintetében a Dominium-Cor Zrt. jogi kötelezettségeinek teljesítése.

2.3.2. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A bérleti jogviszonnyal összefüggésben kezelt

 1. a) minden személyes adatot általában a bérleti jogviszony megszűnéséig,
 2. b) abban az esetben, ha az adat a Dominium-Cor Zrt. valamely jogi igényének kielégítéséhez, így különösen bérlői tartozás rendezéséhez szükséges vagy ha az a bérlő által a Dominium-Cor Zrt.-vel szemben támasztott igénnyel szembeni védekezést szolgálja, úgy az ehhez szükséges személyes adatokat az igény kielégítéséig, annak más módon történt rendezéséig vagy az igény elévüléséig, illetve a jogi igény kielégítésére irányuló vagy egyébként a jogsértés miatt indult bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig, illetve
 3. c) a nevet és lakcímet, valamint a számviteli bizonylatokon szerelő esetleges további személyes adatokat az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig

kezeljük.

2.3.3. Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését? Tiltakozhat-e az adatkezelés ellen?

Ön az 2.3.2. b) pontban leírt, az adatkezelő jogos érdeke alapján folytatott adatkezeléssel szemben ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az adatokat az adatkezelő akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Önről kezelt adatoknak csak egy része esetében vagy csak meghatározott felhasználási módok tekintetében szeretné az adatkezelést megszüntetni, úgy a tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés szándékának megfelelő korlátozását is kérheti.

Ön adatai haladéktalan törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

2.3.4. Adatfeldolgozók igénybe vétele

Az adatkezelő a 2.3. szerinti adatkezelés körében adatfeldolgozóként igénybe veszi a Consul-Stúdió Kft.-t (székhelye: 1047. Bp. Károlyi István utca 10. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01-09072721képviseli: Oláh Tibor), amely az adatkezelő számára a számviteli jogszabályoknak és a szokásos piaci gyakorlatnak megfelelő szakmai tartalommal könyvviteli szolgáltatást nyújt az adatkezelőnek. A megkapott és az adóbevallások, mérlegek és egyéb pénzügyi dokumentumok elkészítése érdekében megkapott dokumentációban szereplő személyes adatok tekintetében adatfeldolgozót és munkatársait titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezelő e tevékenységei más adatfeldolgozót, az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vesz igénybe és az adatokat más adatkezelőnek nem továbbítják.

 1. Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és milyen módon gyakorolhatja a jogait?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. A másolat szolgáltatását Ön az adathordozhatósághoz való joga alapján az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai tekintetében úgy is kérheti, hogy az  tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történjen. E kéréseit ingyenesen teljesítjük, egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó hozzáférési igények esetén fenntartjuk az igény elutasításának és a felmerült tényleges költségeken alapuló költségtérítés megállapításának jogát.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@domic.hu vagy a 06302109777 telefonszámon jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, intézkedési kérelmeket is, amelyek elintézésére azokban az esetekben, amelyekre a tájékoztató rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül adunk választ.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

 

Kelt, Budapest, 2018. június 4.