Házirend

Házirend

Dominium-Cor Zrt. (székhely: 1047 Budapest, Károly István u 10.), mint a 1047 Budapest Károlyi István u. 10. szám alatti ingatlan („Iparterület”) bérbeadója („Bérbeadó”) ezúton állapítja meg az Iparterület házrendjét („Házirend”).

1. Házirend tárgya, hatálya
(i) Házirend állapítja meg az Iparterület használati, Iparterületre történő belépés általános magatartási szabályait.
(ii) Házirend az egyedi bérleti szerződések részét képezi.
(iii) Házirend hatálya a bérlőkre a bérleti szerződések alapján, az Iparterületre egyébként belépő, ott tartózkodó harmadik személyekre az Iparterületre történő belépésnél fogva terjed ki.
(iv) Házirend az Iparterületen kifüggesztésre, míg a bérlőkkel egyedileg közlésre kerül.
(v) Bérbeadó egyoldalúan jogosult a Házirend módosítására azzal, hogy a bérlőkkel a módosítás a hatályba lépését megelőző [15] nappal közlésre, és a módosult Házirend kifüggesztésre kerül.

2. Üzemeltető
(i) Bérbeadó egyoldalúan jogosult az Iparterület üzemeltetésére („Üzemeltető”), vagy bármely üzemeltetési feladat ellátására vállalkozót (megbízottat) igénybe venni, illetve ezek személyét megváltoztatni. Az Üzemeltető, illetve az egyes üzemeltetési feladatokat ellátó vállalkozó (megbízott) a Bérbeadó teljesítési segédje.
(ii) Az Iparterület üzemeltetője: Dominium-Cor Zrt., az üzemeltető részéről az Iparterület üzemeltetésért felelős személy(ek): Polinszky Balázs

3. Kapcsolattartás
(i) Bérbeadó kijelölt kapcsolattartója:
Név: Polinszky Gábor
Telefon: 0616882303
E-mail: info@domic.hu
(ii) Üzemeltető kijelölt kapcsolattartója:
Név: Polinszky Balázs
Telefon: 06302109777
E-mail: polinszkyb@domic.hu

4. Belépés az Ipartelepre
(i) Az Iparterületre történő személyi/járművel való belépés a 1047 Budapest, IV. kerület, Károlyi István utca 10. szám alatti valamint a 1047 Budapest, IV. Baross utca 11-15. szám alatti bejáraton történhet.
(ii) A bejáratokat a Bérbeadó minden nap 0-24 között tartja nyitva 3 személyes portaszolgálat felügyelete, valamint rendszámfelismerő rendszer működése mellett.

5. Értesítés sürgős esetben
(i) Bérlő az Iparterületen, illetve a bérleményben rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (azonnali beavatkozást igénylő) körülmény felmerülése esetén köteles a Bérbeadót és az Üzemeltetőt rövid úton (telefon és e-mail) értesíteni.
(ii) Amennyiben a Bérleményben felmerülő halaszthatatlan káreseményt a Bérbeadó, vagy az Üzemeltető észleli, a káresemény elhárításához szükséges cselekmények megtételével egyidejűleg a Bérlőt rövid úton (telefon és e-mail) értesítik, a Bérlő köteles halaszthatatlan értesítések céljára elérhető kapcsolattartója nevét és elérhetőségét megadni.
(iii) Mentőszolgálat, tűzoltóság, rendőrség beavatkozását igénylő esetben mind a Bérlő, mind a Bérbeadó illetve az Üzemeltető – egymás kölcsönös értesítése mellett – köteles a mentőszolgálat, tűzoltóság, rendőrség értesítésére.

6. Parkolóhelyek és rendszám felismerő rendszer használata
(i) Az Épületek között található parkolóhelyek használata bérleti szerződés megkötésével és annak feltételei szerint történhet.
(ii) Bérleti szerződés, illetve egyedi bérbeadói engedély hiányában parkolóhely igénybevétele nem történhet.
(iii) Bérbeadó kijelenti, hogy a Dominium-Cor Zrt. tulajdonát képező Ingatlan területén korlátozott számú parkolóhely található, a parkolóhelyek a Bérlők, és a hozzájuk érkező üzleti partnerek gépjárműveinek a bérleményben folytatott tevékenységgel összefüggő céllal, illetve kifejezetten annak időtartamára történő elhelyezésére szolgálnak. Az ipari telepen magáncélú parkolás nem megengedett. Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy magáncéllal telephelyen parkoltatott gépjárműveket egyszeri felszólítás után közterületre szállítassa. A szállítás költségét a Bérbeadó a gépjármű tulajdonosának/üzembetartójának kiszámlázza.
(iv) Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó kamerás rendszámleolvasó beléptető rendszert üzemeltet az Ingatlan teljes területén, amely egyidejűleg egy gépjárművet tud beléptetni. A beléptetést zöld jelzőfény is segíti, amelyet a belépő jármű vezetője köteles figyelembe venni. Ha a Bérlő, vagy hozzá érkező partnere a beléptető rendszerben, annak eszközeiben, -kamera, kapu, sorompó, stb.- bármilyen kárt okoz, Bérlő köteles azt teljes egészében megtéríteni, Bérbeadó jogosult a teljes javítási költséget tovább számlázni Bérlő részére.

7. Küldemények
(i) Bérlőknek címzett, postai úton érkező postai, illetve egyéb küldeményeket a posta munkatársai személyesen kézbesítik, ezeket a küldeményeket porta szolgálat nem jogosult, és nem köteles átvenni, Bérlő felé közvetíteni.

8. Közös területek használata
(i) A közös területeket, helyiségeket a Bérlők, további harmadik személyek rendeltetésszerűen, a lehető legnagyobb gondossággal, figyelemmel és felelősséggel használhatják. (bejárat, parkolók, parkosított területek, mosdók stb).

9. Bérleményekbe történő bejutás rendje
(i) Bérlő az általa bérelt helyiségekbe birtokbaadás alkalmával átadott kulccsal jut be.

10. Vendégek, szállítók, futárok fogadása, útbaigazítása
(i) Portaszolgálat/biztonsági őr a Vendéget, Szállítót eligazítja, hogy a keresett személy/Bérlő az Iparterületen hol található, és a Vendég a bérleményt egyedileg keresi fel.
(ii) Az Iparterületre belépő futár, szállító arcot eltakaró maszkot nem viselhet, azt levéve, szükség esetén a biztonsági őrnél hagyva mehet be Bérlőhöz.

11. Takarítás, szemétszállítás rendje
(i) A udvar területéről a szemét, hulladék ürítése történik, azok takarításáról Bérbeadó gondoskodik.
(ii) A Bérlemény helyiségek területéről a kommunálishulladék ürítéséről Bérlő saját maga gondoskodik, úgy hogy a hulladékot az Ipartelepen kihelyezett szeméttárolóba kukába helyezi. A bérlői tevékenység során keletkezett hulladék (ipari, veszélyes, gyártási) elszállításáról Bérlő köteles gondoskodni.
(iii) A Bérlemény takarításáról Bérlő gondoskodik.

12. Mellékhelyiségek használatának rendje
(i) Az Iparterület közös területein található mellékhelyiségek használata közös, azt bármelyik bérlő, Vendég használhatja.
(ii) Az Iparterületen valamely bérleményhez kizárólagos használatra biztosított mellékhelyiség és konyha használatára csak az adott bérlemény bérlője és Vendégei jogosultak.
(iii) Bérlők, Vendégek a mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen, és azok tisztaságát megőrizve kötelesek használni.

13. Dohányzás
(i) Az Iparterület dohányzásra szolgáló területeit a Bérbeadó vagy az Üzemeltető jelöli ki külön, erre a célra szolgáló táblával.
(ii) Az Iparterületen, beleértve a bérleményeket is a dohányzásra kijelölt területeken kívül dohányozni szigorúan tilos!

14. Átalakítások
(i) Bérlő bérleményén belüli átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket („Átalakítások”) kizárólag a bérleti szerződés feltételei szerint és a Bérbeadó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulásával létesíthet.
(ii) Átalakítások további feltételeire, költségviselésére, megszüntetésére a bérleti szerződések feltételei irányadóak.
(iii) Átalakítások Bérlő részére történő megtérítése csak bérleti szerződés kifejezett rendelkezése esetén terheli a Bérbeadót.

15. Bérlői jelzések
(i) Bérbeadó a Bérlők jogszabály alapján kötelező cégtáblájának elhelyezésére az Épületen kívül illetve belül külön felületet jelöl ki.
(ii) Bérlő további táblát, reklámhordozót, logót (fenti (i)-(ii) alpont együtt: „Bérlői jelzések”) a Bérbeadó által jóváhagyott felületen és módon, az Épület egységes megjelenésének megfelelő kivitelben helyezheti el saját költségén, és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése esetén, azoknak megfelelve.
(iii) Bérleti szerződés megszűnése esetén a Bérlői jelzéseket a Bérlő saját költségén köteles eltávolítani.

16. Biztosítások, munkavédelem, tűzvédelem
(i) Bérbeadó az Iparterületre a bérleti szerződés feltételei szerint köt és tart fenn vagyonbiztosítást. A vagyonbiztosítási kötvény és feltételek másolata a Bérbeadónál és az Üzemeltetőnél megismerhető.
(ii) A Bérbeadó vagyonbiztosítása által fedezett káresemény felmerülése esetén a károsult köteles a Bérbeadót illetve az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni, részére a biztosítási ügyintézéshez szükséges dokumentumokat átadni, továbbá a kárfelméréshez, biztosítói ügyintézéshez szükséges bejutást, szemlét biztosítani.
(iii) A Bérbeadó vagyonbiztosításán túlmenő minden további biztosítás megkötése és fenntartása a Bérlő joga és költsége.
(iv) Bérlő köteles a bérleményben folyó tevékenységével kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi feladatokat, kötelezettségeket saját költségén és felelősségére teljesíteni.

17. Közlekedés
(i) Ipari telep Belső úthálózata közforgalom előtt meg nem nyitott magánút. Ennek ellenére arra a mindenkor érvényes közlekedés rendészeti szabályok / KRESZ/, valamint a kihelyezett jelzőtáblák korlátozásai, illetve az üzemeltetői utasítások és ajánlások érvényesek. A telepen megengedett maximális sebesség 20km/h. Ezen rendelkezések megszegőivel szemben az Őrző-védő Szolgálat intézkedhet szükség esetén a Rendőrség bevonásával.
(ii) A telephelyen való közlekedés során a bérlők, látogatók, szállítók gépjárműveiben keletkezett károkért a Bérbeadó nem vállal felelősséget, így kártérítés fizetésére sem kötelezhető.

18. Üzemeltetési szolgáltatások
(i) Bérbeadó az Iparterület és a Bérlemény tekintetében kizárólagosan a bérleti szerződésben meghatározott fenntartási, üzemeltetési szolgáltatásokat látja el az Üzemeltető útján.
(ii) A Bérbeadó fenntartási, üzemeltetési szolgáltatásainak megtérítésére a bérleti szerződés irányadó.